Adatkezelési tájékozató

Főoldal > Fit Club > Adatkezelési tájékoztató

Fit Club Kft.
Fit Club Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Adatkezelési Tájékoztató a Fit Club vendégei számára

 

A Fit Club Kft. tájékoztatja a vendégeit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, valamint az ügyfelek jogairól.

 

1. Az adatkezelő megnevezése:

Fit Club Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1145 Budapest, Szugló utca 57.

cégjegyzékszáma: Cg.01-09-719214

e-mail:


2. Az adatkezeléssel érintett személyek:

A Fit Club vendégei


3. A kezelt adatok:

A Fit Club az ügyfelek következő adatait kezeli:

Thai boksz edzés, személyi edzés, kozmetikai kezelések igénybe vétele estében:

- az ügyfél neve,

- telefonszáma,

- e-mail címe,

- születési idő.

Masszázs, gépi alakformálás, végleges szőrtelenítés, gépi bőrfeszesítő kezelések, hajszálér kezelés esetében a fentieken kívül az egészségi állapotra vonatkozó, az Egészségügyi adatlapon az ügyfeleink által megadott adatokat is.

 

4. Az adatkezelés célja:

- A vendégekkel történő kapcsolattartás,

- Reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása,

- Ügyfél-elégedettség mérése.

- Számlázás.

- Az egészségügyi adatlapon megadott adatok kezelésének célja az ügyfeleink egészségi állapotának ismeretében kizárólag az ügyfeleink egészségének védelme, illetve a kezelések paramétereinek megfelelő beállítása és hatékonyságának maximalizálása.


5. Az adatkezelés jogalapja:

- az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 169.§ (2) bekezdése, amely előírja, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.


6. Az adatkezelés módja

A Fit Club Kft. az ügyfelek adatait elektronikus adatbázisában rögzíti. A Fit Club Kft. vezető tisztségviselői és munkatársai az ügyfelek adatait a Rendelet által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezelik. Az adatkezelők az adatok védelme érdekében minden olyan szervezési és technikai intézkedést megtesznek, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. Biztosítják, hogy az irányításuk alatt dolgozó, az adatokhoz hozzáférő munkatársak az adatokat kizárólag az adatkezelői utasításnak megfelelően kezeljék.


7. Adattovábbítás

A Fit Club Kft. az ügyfelek adatait kizárólag a könyvelője részére továbbítja a jogszabályban rögzített nyilvántartási és bevallási kötelezettségei teljesítésével összefüggésben.


8. Az adatkezelés időtartama

- A Fit Club Kft. a számlázással és a bevallások teljesítésével összefüggésben az ügyfelek adatait a jogszabályokban előírt időtartamig kezeli.

- Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, ügyfél-elégedettség mérése céljából kezelt adatokat az ügyfél-hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvétel napját követő öt évig kezeli.


9. Adatfeldolgozók igénybevétele

A Fit Club Kft. adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozókat bízta meg:

- Contendente Insieme Kft. (1203 Budapest, Török Flóris utca 28. 10/64.)


10. Az érintettek jogai

Az ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását.

A Fit Club Kft. ügyfelei a cég székhelyére címzett levélben, illetőleg az info@fit-club.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben bármikor megtilthatják személyes adataik direkt marketing, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, ügyfél-elégedettség mérése céljából történő további felhasználását.


11. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet az info@contendente.hu címén, és beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.